JCD Type (120V/130V)

 

 

 

 

 

 

 

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JCD 120V 25W G9 FROSTED120V25W

230

G9

3,000

JCD 120V 35W G9120V35W320G93,000
JCD 120V 75W G9120V75W750G93,000
XENON JCD 120V 60W FROSTED G9 120V40W 550G95,000

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JCD 130V 20W G8130V20W

200

G8

3,000

JCD 130V 50W G8130V50W500G83,000

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JCD 130V 35W G6.35130V35W

420

G6.35

3,000

XENON JCD 120V 50W G6.35120V50W550G6.355,000
JCD 130V 50W G6.35130V50W600G6.353,000
JCD 130V 75W G6.35130V75W900G6.353,000
JCD 130V 100W G6.35130V 100W 1200G6.353,000